Staletá Praha 1/2016

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

catalog Tištěná verze

120 Kč

Nedostupné

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

STUDIE

 • Ladislav Bartoš: Objevené gotické nástěnné malby na fasádě bočního křídla domu čp. 510 na Starém Městě pražském. Operativní průzkum přinesl překvapivý nález maleb, jejichž nezvyklé umístění, výjimečná kvalita a ikonografický obsah umožnily provést širší srovnání z několika hledisek
 • Petr Skála: Nový pohled na hypotézu o účasti Jana Šindela na stavbě pražského orloje. Hypotéza o účasti Jan Šindela na stavbě pražského orloje, obecně považovaná za platnou od šedesátých let 20. století, byla doplněna o další argumentaci přinášející nové podněty k probíhající odborné diskusi
 • Karel Hudeček a kolektiv: Hlubočepy. Urbanistický vývoj pražské čtvrti. Historická jádra čtvrtí Hlubočepy a Zlíchov náleží k zachovalejším souborům předměstské zástavby v hlavním městě, sousední vilová čtvrť Žvahov je navíc pozoruhodným dokladem regulačních snah v meziválečném období
 • Dana Linhartová: Obchodní dům U Nováků v Praze na pozadí vývoje obchodního domu v Evropě. Secesní část palácového komplexu U Nováků zachycuje dobře nejen jednu tvůrčí etapu v díle architekta Osvalda Polívky, ale je i významným příkladem vývoje obchodního domu v Evropě

MATERIÁLIE

 • Dorota Havlíková: Ohrožená peronová stěna vyšehradského nádraží čp. 86 v Praze. Bezprostředně zanikající součást kriticky ohrožené kulturní památky, typologicky neobvyklá v rámci historického jádra Prahy, byla dokumentována včetně prostorového zasazení
 • Ladislav Bartoš, Veronika Koberová: Dokumentace oken oratoří tří pražských klášterních kostelů. Okna kostelních oratoří jsou svébytným typem výplňových prvků, který je ojedinělý též v možnosti zkoumat dochovaná výsuvná okenní křídla ze 17. a 18. století

 

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA 

 • Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015) – autorský rejstřík (A–F), 135–157

AKTUALITY

 • Jan Baláček, Matyáš Kracík: Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2015
 • Helena Čižinská: Před sto lety se narodila Ing. arch. Jarmila Líbalová
 • Andrea Holasová: Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy (2013–2015)

SERIÁL –  F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       

 • Ondřej Šefců: Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (13) Kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Karla Velikého

Dva výjimečné muzejní počiny v Praze nominovány na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro 2015