Staletá Praha 2/2020

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

196

catalog Tištěná verze

120 Kč

poslední výtisky

Koupit

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

Studie

 • Martin Musílek / Majitelé – nájemci – podnájemníci. Topografické, hospodářské a sociální souřadnice nájemního bydlení ve středověké Praze. Typy nájemního bydlení na Starém Městě pražském prostřednictvím rozboru staroměstských berních knih a berních rejstříků z let 1427 a 1429 s přihlédnutím k bernímu rejstříku 1433/1434
 • Helena Brožková, Hedvika Sedláčková / Středověké sklo ve sbírce Vojtěcha Lanny a v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Prezentace sbírky středověkého skla v Uměleckoprůmyslovém museu s těžištěm v darech Vojtěcha Lanny, s proveniencí, analogiemi a vyobrazením k jednotlivým sbírkovým předmětům, zejména z oblasti dutého skla
 • Naďa Profantová, Anna Plevová / Motiv postavy tančící v podřepu na ozdobě z 8. století ze severního okraje Prahy. Na asfaltu náhodně ležící unikátní raně středověký článek z kování opasku byl podnětem pro drobnou materiálovou studii o skupině nálezů zejména z karpatské oblasti, které mají vztah dále na východ
 • Petr Uličný / Kaple Božího Těla na Karlově náměstí v Praze. Forma, funkce, význam. Ojedinělá achitektonická památka lucemburské doby, zaniklá před více než dvěma sty lety, stále vzbuzuje řadu závažných otázek jak ohledně její vnější i vnitřní podoby a jejího poměru k sousední samostatně stojící ostatkové věži, tak ohledně urbanistické geneze této části Nového Města, jejích ideových i formálních vzorů a významu ukazování císařských insignií a relikvií v kontextu duchovního života, festivit a politicko-mocenské reprezentace
 • Gabriela Blažková, Šárka Křížová / Raně novověké a novověké nálezy skel ze dvou odpadních jímek z vnitřního dvora Salmovského paláce v Praze. Fragmenty skleněných předmětů, z typologického i chemického hlediska různých kategorií, vypovídají o náčiní používaném v 17.–18. století obyvateli sousedního Schwarzenberského paláce na Hradčanech
 • Matouš Semerád, Pavel Taibl, Martin Musílek / Vývoj zástavby na parcele domu čp. 887/II v ulici Nekázanka jako příklad sekundární parcelace jednoho z bloků Nového Města pražského. Analýza archeologických a stavebněhistorických situací přináší nová zjištění ohledně vývoje středověké zástavby v dnešní ulici Nekázanka na Novém Městě pražském, kde můžeme identifikovat několik nově objevených pozůstatků měšťanských domů

Bibliografie

 • Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015) : Tematický rejstřík

Aktuality

 • Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2019
 • První patro Velkopřevorského paláce na plánu z let 1725–1726
 • Kříž nad Huascaránem : Vzpomínka na tragédii expedice Peru 1970
 • In memoriam Ing. Jany Růžičkové
 • Patrick Julian Foster známý i neznámý