Staletá Praha 1/2020

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

180

catalog Tištěná verze

120 Kč

skladem

Koupit

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

Studie

 • Patrik Líbal / František Troníček, spolutvůrce pražské city. Moderní stavitel i architekt moderny. Biografická studie o významném pražském staviteli dokladuje i jeho autorský podíl coby navrhujícího architekta na realizovaných stavbách, stylově se řadících před rokem 1914 do geometrické secese a purismu a funkcionalismu v době první republiky
 • Marie Foltýnová / Půl století péče o pomník sv. Václava na Václavském náměstí. Restaurování žulového podstavce Myslbekova pomníku sv. Václava v roce 2018 se stalo příležitostí k provedení komplexních průzkumů a dokumentace této národní kulturní památky a vytvoření 3D modelu celého sousoší moderními metodami fotogrammetrie a laserového skenování

Materiálie

 • Jiří Chmelenský / Pražské elektrárenství konce 19. až první poloviny 20. Století. Co po něm v Praze zůstalo. Památky historické elektrotechniky, specifické svým výrobním účelem, jsou důležitou a nedílnou součástí širokého spektra dochovaného industriálního dědictví v Praze a představují zároveň jednu z nejohroženějších skupin památek a výzvu pro současnou památkovou péči
 • Alice Bartůšková / Nové poznatky k barokním kapucínským jesličkám v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech. Kapucínský kněz Oliver Steigerle jako činný umělec. Otázka autorství figur vzácného barokního betlému zůstávala až dosud nezodpovězena, poslední archivní výzkumy však přinesly svědectví o okolnostech jeho vzniku i pozdější restaurátorské péči v průběhu staletí
 • Dorota Havlíková / Autentická okna jako hodnotná součást architektonických památek z období počátku moderní architektury. Průzkum oken architektonických stylů počátku 20. století přináší poznatky jak o běžné dobové produkci, tak o uměleckořemeslných kusech, na nichž je zřetelný podíl architekta a zřejmá ambice dotáhnout u nejen u stavby či u nábytku, ale i u dveří a oken detaily, které určují architektonickou a řemeslnou hodnotu díla
 • Miroslav Kovář / Přírůstek k fondu raně gotické architektury v Praze. Zlomky raně gotických článků zazděných do novověké zdi v blízkosti Staroměstského náměstí jsou dalšími z řady dokladů stavební aktivity v Praze v průběhu 2. poloviny 13. století
 • Hana Řepková / Panelové soubory a vývoj jejich barevnosti na příkladu sídlišť Prahy 6 a 8. Petřiny, Invalidovna, Červený Vrch, Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Čimice. Obytné panelové soubory z 60.–80. let 20. století v kontextu výzkumu moderní architektury prokazují své pozoruhodné urbanistické a architektonické hodnoty i co do jejich původní, mnohdy promyšlené a kultivované barevnosti, jejíž poznání je základem pro snahy o regulaci vzhledu fasád v praxi současné proměny sídlišť

Sdělení

 • Jan E. Svoboda † / Někteří pražští židovští architekti dvacátých a třicátých let 20. století a jejich doložené i možné stavby (k vydání připravil Jindřich Noll)             

Aktuality

 • Nově prohlášené národní kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2019             
 • Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2019    
 • In memoriam akad. arch. Vojtěcha Storma