Staletá Praha 1/2014

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

172

catalog Tištěná verze

120 Kč

poslední výtisky

Koupit

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

 

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

STUDIE

Pavel VLČEK: Barokní palác Colloredo-Mansfeldů na Starém Městě pražském 

Monografické uměleckohistorické zhodnocení významného staroměstského aristokratického paláce bylo rozšířeno o nové poznatky ze stavební historie s akcentem na období baroka, rokoka, 19. a počátku 20. století (např. dendrochronologie, dílčí technologické průzkumy, archeologie, tvaroslovná analýza)

Helena ČIŽINSKÁ: Isis-Madona 

Objev drobné sošky Isis-Madony v pražské pozůstalosti arch. Otto Rothmayera, Plečnikova žáka a pokračovatele ve funkci hlavního architekta Pražského hradu, umožnil posun v poznání v Čechách stále nedostatečně známého beuronského umění i tvůrčích vazeb s tvorbou Josipa Plečnika

Kateřina HOUŠKOVÁ, Anna SCHRÁNILOVÁ, Matyáš KRACÍK: Pražské hotely v 60. – 80. letech 20. století

Kontextuální zhodnocení novodobé pražské hotelové architektury na vybraných ukázkách – typických reprezentantech jednotlivých desetiletí sledovaného období vychází z podrobné dokumentace in situ

Jan E. SVOBODA: Praha stoletá (4). K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu

Autor shrnuje výsledky více než dvacetiletého bádání a upřesňuje autorské atribuce pražských domů z období od konce 19. století do 30. let 20. století

MATERIÁLIE

Radka TIBITANZLOVÁ: Novomlýnská vodárenská věž a její stavitel Jan Decapauli

Drobná analytická stať soustředila poznatky k raně barokní přestavbě významné renesanční technické památky. Doplněno edicí základních pramenů

Hana ČERNÁ: Nalezení nezvěstného cyklu lunetových obrazů s výjevy ze života sv. Augustina v kostele sv. Tomáše v Praze

Nezvěstný pozdně barokní cyklus lunet z kláštera bosých augustiniánů ve Lnářích byl identifikován s nesignovaným cyklem deponovaným v pražském augustiniánském klášteře

Veronika BARTOŠOVÁ, Dorota HAVLÍKOVÁ: Příklady dokumentace dřevěných mřížových dveří v interiérech domů 

Ukázka zpracování výkresové dokumentace při obnovách kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích

BIBLIOGRAFIE

Pražský sborník historický (PSH) 1-60 (1964-2012). Autorský rejstřík 

Aktuality, sdělení

Památkové aktuality 

Nově prohlášené nemovité kulturní památky v roce 2013

Životní jubileum Dany Stehlíkové

Errata k ročníku XXIX 

Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (9)