Staletá Praha 1/2022

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy, anglicky

Počet stran:

176

catalog Tištěná verze

120 Kč

skladem

Koupit

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

Články / Articles

  • Petr Šámal / Josef Mánes a architektonický dekor Prahy 19. Století. Mohutný rozkvět stavebního dekoru v pražském a českém prostředí v období historismů zásadním způsobem ovlivnil slavný malíř Josef Mánes, přičemž některé z jím užitých dekorativních typů se staly prvními realizacemi svého druhu nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě.
  • Petr Kitzler / Z Královských Vinohrad kolem světa a zpět. K životu a dílu malíře Josefa Kitzlera. První novodobý text, který přináší spolu s bohatou obrazovou přílohou dosud neznámé informace o dnes téměř zapomenutém malíři Josefu Kitzlerovi, jehož obrazy inspirované exotickou Jižní Afrikou vzbuzovaly v meziválečném Československu značnou pozornost.
  • Filip Wittlich / Od výstav ke sbírce. Výstavy Uměleckoprůmyslového musea v Praze v letech 1905–1939 a vznik fotografické sbírky. Úsilí pražského Uměleckoprůmyslového musea založit v období před druhou světovou válkou samostatnou fotografickou sbírku představovalo směr, kterým se řada jiných paměťových institucí vydala až ve 2. polovině 20. století.
  • Magdalena Kracík Štorkánová, Veronika Vicherková, Pavla Bauerová, Martin Hemelík, Dana Rohanová / Vesmírné i pozemské poselství mozaik Saura Ballardiniho. Záchrana a restaurování mozaiky ‚Člověk dobývající nové horizonty vesmíru‘ a hledání nových perspektiv pro historické mozaiky v ČR. Pojednání o uměleckých dílech Saura Ballardiniho v technice mozaiky na území České republiky s akcentem na mozaiku inspirovanou slavnou zlatou plaketou z vesmírných sond Pioneer 10 a 11 nabízí hluboký vhled do restaurátorské praxe i neobyčejného osudu umělce plného protikladů v běhu dějin 20. století.
  • Aleš Mudra / Neznámé pozůstatky hlavního oltáře kolegiátního kostela na Vyšehradě z doby kolem roku 1600? Dvě vynikající dřevořezby představující sv. Petra a sv. Pavla, zakoupené v roce 2021 Muzeem hlavního města Prahy ze soukromého majetku, otevírají otázky po svém původu, objednavatelích a autorech v souvislosti s kulturními a společenskými proměnami Prahy na přelomu 16. a 17. století.

Sdělení

  • Irmhild Heckmann / Exil ve vlasti. Pražské roky posledního pasovského knížete-biskupa Leopolda Leonharda z Thun-Hohensteinu
  • Patrik Líbal / Damian Pešan, spolupracovník Josipa Plečnika a spolutvůrce Pražského hradu. K 135. výročí jeho narození

Aktuality

  • Josef Holeček / Recenze – Richard Biegel: Město v bouři. Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830–1970
  • Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2021